วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

คอร์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีการสอนและการประเมินโดยใช้ตำรา "ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ" ที่ เจแปนฟาว์นเดชั่น กรุงเทพฯ

โดยมีลำดับการสอน ดังนี้
1. どうにゅう(導入) นำเสนอเนื้อหาที่จะเรียนโดยใช้ประโยค หรือสถานการณ์ที่ใกล้กับชีวิตจริง
2. インプット理解(リカイ)の練習 การฝึกที่ช่วยให้เข้าใจรูปกับความหมายและเช็คความเข้าใจของเนื้อหาให้ที่เรียน
3. 基本(キホン)練習 การฝึกเพื่อให้พูดเนื้อหาที่เรียนได้อย่างถูกต้อง การฝึกเชื่อมโยงกับความหมาย
4*. 応用(オウヨウ)練習 การฝึกสนทนา

การสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน
(ケラーのARCSモデル)
1. Attention ความสนใจ (おもしろそだな)
ดำเนินการสอนให้มีความหลากหลาย แต่ก็ต้องควบคุมเวลา
2. Relevance ตรงประเด็น (やりがいがありそうだな) ให้มีความท้าทายกับเนื้อหาที่มีความยากเล็กน้อย ให้ผู้เรียนได้คิด นำไอเดียไปใช้
3. Confidence ความเชื่อมั่น (やればできそうだな) ให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาด
4. Satisfaction ความพอใจ (やってよかったな) สามารถตรวจสอบเรื่องความเข้าใจ การบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น