วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

เตรียมการสอนวิทยาศาสตร์

1. เอกสารประกอบการเรียน (ใบความรู้/ใบงาน)
2. ทำแบบฝึกหัดและแหล่งค้นคว้าโดยใช้ Drive และ Blogger
3. ทำแผนการสอนโดยใช้ Drive (Document)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น