วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

日本語コース:การฟัง การสนทนา

โดยอ.อะกิโมโต้(Akimoto) ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น

การฟังมีกิจกรรมที่สามารถวัดทักษะการฟังได้
1. ดูรูปแล้วอธิบาย เช่น เรื่องครอบครัว
วัตถุประสงค์: สอบถามเรื่องครอบครัวของคู่สนทนา และพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
ลักษณะพิเศษของกิจกรรม: ใช้ภาพในการพูดคุย
ลำดับ:1) ตรวจสอบคำเรียกคนในครอบครัว(ตนเองและผู้อื่น) คิดเนื้อหา และหัวข้อในการสนทนา
2) ตัวอย่างบทสนทนา T-S ( ตรวจสอบข้อที่ควรระวัง สำนวนเกี่ยวกับคนในและคนนอกครอบครัว)
3) เขียนหน้าของคนในครอบครัวลงในภาพ (*ไม่เขียนตัวอักษร)
4) จับคู่สนทนาโดยให้ดูภาพประกอบด้วย
2. แต่งบทสนทนาพูดคุยเรื่องทั่วไป เรื่องที่สนใจ แล้วอัดเทป มาฝึกฟังและแก้ไขไวยากรณ์
3. ทำแผนผังเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ แบ่งเป็นหมวดๆ
4. (แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น) แต่งกลอนญี่ปุ่น (川柳:せんりゅう)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น