วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมการสอนโดยใช้tablet เป็นสื่อ

อบรมโดยบริษัทบางกอกซอร์ฟแวร์ ที่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

มีการใช้แอปพิเคชันที่เหมาะกับการเรียนการสอน อละแบ่งเบาภาระครูผู้สอน
1) แอปพิเคชัน "Explain Everything" ใช้ในการบรรยายในห้องเรียนคล้ายกระดานดำ และสามารถบันทึกเสียงในขณะที่ทำการสอนได้อีกด้วย
2) แอปพิเคชัน "box" ใช้เป็นที่พื้นที่เก็บข้อมูลในเว็ป คล้ายๆ iCloud
3) แอปพิเคชัน "Pages, Number, Keynote" ใช้เกี่ยวกับไฟล์เอกสาร การนำเสนอข้อมูล ตารางคำนวณ เช่นเดียวกับ Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft powerpoint
4) แอปพิเคชัน "Keynote" ใช้นำเสนอข้อมูลในขณะที่สอน
ทางบริษัทได้อธิบายการใช้งานอย่างละเอียดในการใช้งานแอปพิเคชัน "Explain everything, Keynote" 
หลังจากการอบรมทำให้เห็นความสำคัญในการเตรียมสอนและการใช้สื่อมากขึ้น และสามารถทำให้งานครูเบาลงได้มาก มีการฝึกฝนการใช้งานเพื่อให้เดิกทักษะใหม่ต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คำช่วย ช่วยด้วย

โดย อ.วีรยุทธ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น

ล่ามเบื้องต้น

โดย อ.นริศรา ทองมี ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เมื่ออาจารย์ญี่ปุ่นต้องเป็น...ล่าม
การทำงานล่ามและการทำงานแปลมีลักษณะการทำงานต่างกัน แต่ก็ต้องใช้ความรู้ด้านคำศัพท์และทักษะการแปลร่วมด้วย ฉะนั้นการเป็นล่ามจึงต้องมีความรู้ทางด้านการแปลด้วย
ประเภทของการทำงานล่ามแบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการแปลมี 2 ประเภทคือ
1. 同時通訳(どうじつやく) ล่ามพูดพร้อม จะต้องใช้สมาธิมาก
2. 逐次通訳(ちくじつうやく) ล่ามพูดสลับ เน้นถ้อยคำที่ใช้สื่ิอ

ทักษะทางภาษาจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยการฝึกล่าม กระบวนการทำงานล่ามประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
1) 理解(りかい) ฟัง/อ่านเพื่อจับใจความ=ความเข้าใจ
2) リテンション(Retention) จดโน้ต/จดจำ= เก็บข้อมูลไว้ให้คงอยู่ค
3) 再表見(さいひょうげん) ถ่ายทอดด้วยคำพูดของตนเอง= ฟังแล้วเข้าใขง่าย