วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมการสอนโดยใช้tablet เป็นสื่อ

อบรมโดยบริษัทบางกอกซอร์ฟแวร์ ที่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

มีการใช้แอปพิเคชันที่เหมาะกับการเรียนการสอน อละแบ่งเบาภาระครูผู้สอน
1) แอปพิเคชัน "Explain Everything" ใช้ในการบรรยายในห้องเรียนคล้ายกระดานดำ และสามารถบันทึกเสียงในขณะที่ทำการสอนได้อีกด้วย
2) แอปพิเคชัน "box" ใช้เป็นที่พื้นที่เก็บข้อมูลในเว็ป คล้ายๆ iCloud
3) แอปพิเคชัน "Pages, Number, Keynote" ใช้เกี่ยวกับไฟล์เอกสาร การนำเสนอข้อมูล ตารางคำนวณ เช่นเดียวกับ Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft powerpoint
4) แอปพิเคชัน "Keynote" ใช้นำเสนอข้อมูลในขณะที่สอน
ทางบริษัทได้อธิบายการใช้งานอย่างละเอียดในการใช้งานแอปพิเคชัน "Explain everything, Keynote" 
หลังจากการอบรมทำให้เห็นความสำคัญในการเตรียมสอนและการใช้สื่อมากขึ้น และสามารถทำให้งานครูเบาลงได้มาก มีการฝึกฝนการใช้งานเพื่อให้เดิกทักษะใหม่ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น