วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ล่ามเบื้องต้น

โดย อ.นริศรา ทองมี ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เมื่ออาจารย์ญี่ปุ่นต้องเป็น...ล่าม
การทำงานล่ามและการทำงานแปลมีลักษณะการทำงานต่างกัน แต่ก็ต้องใช้ความรู้ด้านคำศัพท์และทักษะการแปลร่วมด้วย ฉะนั้นการเป็นล่ามจึงต้องมีความรู้ทางด้านการแปลด้วย
ประเภทของการทำงานล่ามแบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการแปลมี 2 ประเภทคือ
1. 同時通訳(どうじつやく) ล่ามพูดพร้อม จะต้องใช้สมาธิมาก
2. 逐次通訳(ちくじつうやく) ล่ามพูดสลับ เน้นถ้อยคำที่ใช้สื่ิอ

ทักษะทางภาษาจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยการฝึกล่าม กระบวนการทำงานล่ามประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
1) 理解(りかい) ฟัง/อ่านเพื่อจับใจความ=ความเข้าใจ
2) リテンション(Retention) จดโน้ต/จดจำ= เก็บข้อมูลไว้ให้คงอยู่ค
3) 再表見(さいひょうげん) ถ่ายทอดด้วยคำพูดของตนเอง= ฟังแล้วเข้าใขง่ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น